top of page

An Aspiration to Travel to the Hidden Land of Pemoko


རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་འཕྲེང་རྩལ།

tsa sum kündü pema tö treng tsal

Embodiment of the Three Roots, Pema Totrengtsal,

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས།

pawo khandrö tsok dang chepa nam

Together with the gatherings of heroes and dakinis,

བདག་གི་སྨོན་པ་འགྲུབ་པའི་དཔང་པོ་རུ།

dak gi mönpa drubpé pangpo ru

Come here unimpededly and remain

ཐོགས་མེད་གཤེགས་ལ་འདིར་བཞུགས་དགོངས་སུ་གསོལ།

tokmé shek la dir shuk gong su sol

Witnessing me as I make this aspiration, I pray.


བདག་གཞན་སྐྱེ་འཕགས་ཀུན་ཀྱི་དུས་གསུམ་དུ།

dakshen kyé pak kün kyi dü sum du

Through whatever collections of virtue that accumulated throughout the three times by myself

བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཇི་སྙེད་བགྱིས་པ་དང་།

sakpé gé tsok jinyé gyipa dang

And others, all ordinary beings and noble ones,

རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས།

rigdzin khandrö tukkyé den tob kyi

And the power of the truth of the bodhicitta resolve of the vidyadharas and dakinis,

སྨོན་པའི་དོན་འདི་ཐོགས་མེད་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག

mönpé dön di tokmé nyur drub shok

May the aim of this aspiration be quickly accomplished without impediment!

གངས་ཅན་སྐྱེ་དགུའི་བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་ཏུ།

gangchen kyegü sönam shing chok tu

In this supreme meritorious realm of the people of the snow mountains,

པདྨས་བྱིན་བརླབ་སྦས་གནས་ཀུན་ཀྱི་མཆོག

pemé jin lab bé né kün kyi chok

Supreme among all the hidden lands blessed by Padmasambhava is

མཁའ་སྤྱོད་གཉིས་པ་པདྨོ་བཀོད་འདི་ཡི།

khachö nyipa pemo kö di yi

This second Khecara, Pemoko—

ངོ་མཚར་སྣང་བ་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་ཤོག

ngotsar nangwa ten la pebpar shok

May we see its wondrous marvel in actuality!

འབྱུང་བཞིའི་གཡང་བཅུད་སྣོད་ཀྱི་དགེ་བཅུ་རྒྱས།

jung shi yang chü nö kyi gé chu gyé

In the environment of the essential wealth of the four elements, the ten virtues increase, and

ལོ་ལེགས་སྐྱ་རྒྱལ་འདོད་དགུ་ངང་གིས་འདུ།

lo lek kya gyal dögu ngang gi du

The grain of a good harvest and everything one could desire naturally come together

ནད་ཡམས་འཁྲུགས་རྩོད་དུས་ཀྱི་ཆད་པ་ཀུན།

né yam truktsö dü kyi chepa kün

Even the names of the calamities of contagious disease, strife, and war are not heard—

མིང་ཡང་མི་གྲགས་རྟག་ཏུ་ཤིས་པར་ཤོག

ming yang mi drak taktu shipar shok

May there be this constant auspiciousness!

ཀླ་ཀློ་མི་རྒོད་གཅན་གཟན་འབུ་སྦྲང་སོགས།

lalo migö chenzen bu drang sok

Barbarians, savages, carnivorous wild beasts and insects and the like,

མཆུ་སྡེར་མཆེ་བ་ཅན་ཀྱི་གདུག་རྩུབ་དང་།

chu der chewachen kyi duktsub dang

With their menacing claws, fangs, and beaks, as well as

གནས་སྲུང་སྡེ་བརྒྱད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོ་འཕྲུལ་སོགས།

né sung dé gyé khandrö chotrul sok

The sorcerous tricks of the local guardians, the eight classes of spirits, and the dakinis—

གཟུགས་མེད་འཚུབ་མའི་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག

zukmé tsub mé barché shiwar shok

May all unseen disruptive obstacles be pacified!

སྐྲངས་འབུར་ཤུ་ཐོར་ཚད་ནད་རྐང་འབམ་དང་།

trang bur shu tor tsé né kang bam dang

May swollen protrusions, abscesses, inflammatory diseases, elephantiasis,

དམུ་ཆུ་གྲང་བ་ཆུ་སེར་ལ་སོགས་པའི།

mu chu drangwa chuser lasokpé

Edema, cold natured illnesses, lymphatic disorders, and all such illnesses

འབྱུང་བཞིའི་ནད་དང་དུག་རླངས་རྒྱུན་ཆད་ཅིང་།

jung shi né dang duk lang gyünché ching

Of the four elements and infectious vapours,

དོན་གཉེར་ཅན་ཀུན་བགེགས་མེད་བགྲོད་པར་ཤོག

dönnyer chen kün gekmé dröpar shok

Be eliminated and all who possess ardour travel without obstruction!

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་སྐལ་ལྡན་ཀུན་འདུ་ཞིང་།

gangchen bö kyi kalden kün du shing

May the fortunate ones of snowy Tibet come together

བཤད་སྒྲུབ་ཐུབ་བསྟན་སྙིང་པོ་དར་བ་དང་།

shedrub tubten nyingpo darwa dang

And spread the essential teachings of theory and practice,

ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པའི་མྱུར་ལམ་ལས།

khyepar dorjé tekpé nyurlam lé

Particularly, by the swift path of the Vajrayana,

སྦས་གནས་གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་མོས་གང་བར་ཤོག

bé né drubtob po mö gangwar shok

May the hidden land be filled with male and female accomplished ones.

གང་ཞིག་གནས་འདིར་བགྲོད་པ་ཙམ་བགྱིས་མོས།

gangshik né dir dröpa tsam gyi mö

Whoever merely aspires to reach this place—

སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་དག་ནས།

dikdrib nyetung drimé tsok dak né

Their accumulated stains of misdeeds, obscurations, faults, and downfalls will be purified,

ཉམས་དང་རྟོགས་པ་ངང་གྱིས་འབར་བ་དང་།

nyam dang tokpa ngang gyi barwa dang

And by the natural blazing of experience and realisation,

རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་ཤོག

tsa lung tiklé min ching drolwar shok

May the channels, winds, and essences ripen and be liberated!

གནས་འདིའི་སྒོ་འབྱེད་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་།

né di gojé shepé dorjé dang

May the intentions of the ones who opened this hidden land, Zhepai Dorje and

རྒྱལ་ཡུམ་ལྷ་གཅིག་རྡོ་རྗེ་སྐྱབས་བྱེད་ཀྱི།

gyalyum lha chik dorjé kyab jé kyi

The mother of the victorious ones Lhachik Dorje Kyabje,[1]

ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་།

tuk kyi shepa jishin drubpa dang

Be accomplished just as they were made.

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་ཞབས་བརྟན་ཤོག

kalpa gyatsö bardu shabten shok

May they both live for an ocean of eons!

གསང་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོས་ལུང་བསྟན་པའི།

sang chok khandro gyatsö lungtenpé

Those prophesied by the vast multitudes of supremely secret dakinis,

སྣ་འདྲེན་དཔའ་བོ་དཔལ་རྒྱལ་རྗེ་འབངས་ཀུན།

na dren pawo pal gyal jebang kün

The guide, the heroes, the glorious king, the lord and his subjects,

གནས་སྐབས་མངོན་མཐོའི་ལེགས་ཚོགས་ཀུན་རྒྱས་ཤིང་།

nekab ngön tö lektsok kün gyé shing

For the time being, may all excellent things of the higher realms increase for them, and

མཐར་ཐུག་པདྨ་འོད་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག

tartuk pema ö du drolwar shok

May they ultimately be liberated in the [Palace of] Lotus Light!

མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོས་རྟག་ཏུ་གྲོགས་མཛད་ཅིང་།

khandro gyatsö taktu drok dzé ching

May the hosts of dakinis always offer companionship,

དམ་ཅན་སྲུང་མས་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་།

damchen sungmé trinlé drubpa dang

The oath-bound protectors accomplish their enlightened activities, and

ཇི་ལྟར་བརྩིས་པའི་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་ཀུན།

jitar tsipé lé kyi jawa kün

Every deed and action, just as they have been divined,

བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་ཁོ་ནར་འགྱུར་བར་ཤོག

ten drö dön chen khonar gyurwar shok

Result only in great benefit for the teachings and beings!

གནས་འདིའི་ཕྱོགས་སུ་ངལ་བ་བརྟེན་པ་ཀུན།

né di chok su ngalwa tenpa kün

May all the weary ones who strive to reach this place

རྟག་ཏུ་བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་རྗེས་བཟུང་སྟེ།

taktu lama khandrö jezung té

Always be watched over and accepted by the guru and dakinis, and

ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་འཇུག་པ་དང་།

tukjé jinlab nying la jukpa dang

The blessing of compassion enter into their hearts,

འདི་ཕྱིའི་དོན་རྣམས་ངང་གིས་འགྲུབ་པར་ཤོག

di chi dön nam ngang gi drubpar shok

So they naturally accomplish the benefit of this life and the next!

སྤྲུལ་པའི་གནས་འདིའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་པའི་མཐུས།

trulpé né di tendrel drikpé tü

May all the invading enemies of snowy Tibet be averted

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་མཐའ་དམག་ཀུན་བཟློག་ཅིང་།

gangchen bö kyi tamak kün dok ching

By the power of the auspicious interdependence of this emanating place, and

སྐྱེ་དགུ་ཐམས་ཅད་བོད་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་།

kyegu tamché bö shing kyipa dang

May all the beings of the land of Tibet be happy, and

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག

tubpé tenpa dar shing gyepar shok

The doctrine of the Buddha flourish and spread!

ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཆད་ཅིང་།

ngensong sum gyi dukngal kün ché ching

May all the suffering of the three lower realms cease, and

ཁམས་གསུམ་འོག་མིན་ཞིང་དུ་འབྱོངས་པ་དང་།

kham sum womin shing du jongpa dang

The three realms attain the perfection of Akanistha!

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་ཟད་པར་མ་གྱུར་བར།

jisi namkha zepar magyurwar

May the ornamented wheels of the three secrets blaze

གསང་གསུམ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་འབར་བར་ཤོག

sang sum gyen gyi khorlo barwar shok

For as long as space remains!


COLOPHON
 
ཅེས་ལའང་དཔའ་བོའི་ཁྱུ་མཆོག་འོར་ཤོད་ཨོ་རང་གི་ཁྱིམ་བདག་ཆེན་པོ་དཔལ་རྒྱལ་གྱིས་སྦས་ཡུལ་ཆེན་པོ་པདྨ་བཀོད་མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆ་ལས་གནས་ནང་སྡིངས་ཀྱི་སྒྲུབ་སྡེ་པདྨ་འོད་གླིང་གི་འདུས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་དུ་བཙུགས་ཆོག་པ་དགོས་ཚུལ་གྱིས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་བཞིན་རིག་པ་འཛིན་པ་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེས་བག་ཡོད་ཅེས་པ་ཆུ་མོ་གླང་གི་ལོ་སྤྲེའུ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲལ་ཚེས་དགེ་བར་པདྨ་ཡང་སྡོང་གི་ཁང་བུར་ཤར་མར་སྤེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྡོ་རྗེ་གསང་བདག་གོ།

Thus, the great householder Pelgyel[2] of the supremely heroic Orsho Orang family requested Zhepai Dorje on behalf of the monks of the Padma O Ling retreat center in the sacred place of Nang Ding, which is the aspect of the throat cakra of enjoyment in the great hidden land of Pemako, for an essential [prayer] that would be suitable for regular use. Accordingly, in the quaint residence of Pema Yangdong Dorje on the virtuous day of the first half of the Monkey month in the Female Water Ox Year (1733) called Incautious[3], the vidyadhara Zhepai Dorje clearly dictated [this prayer] to the scribe Dorje Sangdak.


NOTES
 

[1] Lha gcig rdo rje skyabs byed, BDRC P2CN4771

[2] Personal Communication – Franz-Karl Ehrhard (2018). Orshö Orang were landed nobility in eastern Kongpo and important benefactors (sbyin bdag) specifically to Choje Lingpa (1682–1720). The transliteration for this textual line is: dpa' bo'i khyu mchog 'or shod o rang gi khyim bdag chen po dpal rgyal gyis.

[3] The term for the female Water Ox is bag med (pramādin). Although it is a rendering of a negative verb of existence—med pa, it is commonly written with a positive verb of existence—yod pa, lending to a rendering of bag yod.

[4] For more information about the life of Lelung Zhepai Dorje see Tom Greensmith” The Fifth Lelung Jedrung, Treasury of Lives.

Photo credit: Lelung Dharma Centre

Thanks to Adam Pearcey at Lotsawa House for his editing. 

Published: December 2020


BIBLIOGRAPHY
 

Sle lung rje drung bzhad pa'i rdo rje. 1982. Sbas yul pad+mo bkod du bgrod pa'i smon lam. In. Gsung 'bum/ Bzhad pa'i rdo rje, vol.7. pp. 515–520. 大谷大学图书馆. 京都市. BDRC W1CZ2744
Abstract

A prayer to take rebirth in the hidden sanctuary of Pemako, where obstacles such as sickness and conflict are scarce or nonexistent and favourable conditions may aid progress on the Dharma path.

An Aspiration to Travel to the Hidden Land of Pemoko

Alongside our own publications, Tib Shelf peer reviews and publishes the works of aspiring and established Tibetologists. If you would like to publish with us or request our translation services, please get in touch, our team would be pleased to help. Tib Shelf has been accredited by the British Library with the International Standard Serial Number (ISSN):  2754–1495

Contact

shelves@tibshelf.org 

Follow Us

Subscribe

Instagram

 

Facebook

Donate

bottom of page