[1] skyo brag spyi 'byams phun tshogs thub bstan bshad sgrub dar rgyas gling

[2] lha res pa brtson 'grus dpal ba

[3] mchog tu gyur pa 'jam dbyangs rnam 'phrul glang ras grags pa rgyal mtshan

[4] skyo kho nyin phug

[5] ya ki brag

[6] This means to construct a new monastery at this location.

[7] zi khyim

[8] This is the Vajradhara of the sixth buddha family from which the other five families emanate.

[9] ti lo pa

[10] nA ro pa,  BDRC P3085

[11] mar pa chos kyi blo gros, BDRC P2636

[12] mi la res pa bzhad pa'i rdo rje, BDRC P1853

[13] 'ba' rom pa dar ma dbang phyug, BDRC P1856

[14] 'bar re

[15] skyo brag tshog gnyis 'od zer 

[16] gnas mdo bde chen

[17] karma pa 13 bdud 'dul rdo rje, BDRC P828

[18] chos rje gling pa, BDRC P671

[19] phur khang

ENDNOTES