top of page

འོད་མཚར་སྟོང་འབར་འཆི་མེད་མགོན་པོ་དང་། །

མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

ö tsar tong bar chi mé gön po dang

kha khyab gyal wé yab chik jam pé yang

Deathless Protector, blazing with a thousand wondrous lights,

Mañjughoṣa, sole father of the victorious ones who pervade space,

ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་མཛོད་པད་དཀར་འཆང་། །

མཐུ་རྩལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མངའ་བརྙེས་གསང་བའི་བདག །

tsé mé tuk jé ter dzö pé kar chang

tu tsel gyun trül nga nyé sang wé dak

Holder of the White Lotus, treasury of immeasurable compassion,

Lord of Secrets, master of powerful wizardry—

སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་ནུས་མཐུས། །

བློ་གྲོས་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་གསང་ཆེན་གནད། །

ku sum rik dü gyal wé jin nü tü

lo drö zab dang gya ché sang chen né

Through their potent blessings and those of the victors who embody the three-kāya families,

The profound and vast secret points of the intellect (“Lo”),

 

གསལ་བ་ཐབས་མཁས་ཚུལ་གྱིས་ལེགས་སྟོན་ཞིང་། །

སྒྲོན་མེ་ཇི་བཞིན་སྙིགས་མའི་སྡུག་བསྔལ་སྨག །

salwa tab khé tsül gyi lek tön zhing

drön mé ji zhin nyik mé duk ngal mak

You present, clearly (“Sal”) and skillfully, and  

Like a lamp (“Drön”), the dark suffering of the degenerate age,

 

མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གདུལ་བྱའི་རེ་སྐོང་མ། །

འགྱུར་བ་མེད་པ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཁྲིར། །

ma lü jom dzé dül jé ré kong ma

gyur wa mé pa mi shik dor jé trir

You overcome without (“Ma”) exception — she who fulfills the hopes of disciples!

Upon the immutable and indestructible vajra throne,

 

ཇི་སྲིད་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོར་ཞབས་བརྟན་ནས། །

གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་པར་ཤོག །

ji si kal wa gya tsor zhab ten né

sang chen chö kyi ga tön gyé par shok

May your life remain secure in this [saṃsāric] ocean, for as long as an eon, and

May you distribute great secret feasts of the Dharma!

N/A

Photo credit: Himalayan Art Resources

Published: January 2024

NOTES

BIBLIOGRAPHY

Do Khyentse Yeshe Dorje. 2009. Ḍākki blo gsal sgrol maʼi zhabs brtan. In gter chos mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje, vol. 5, 479–80. Chengdu: Dzogchen Pönlop Rinpoche. BDRC MW1PD89990_8428BE.

COLOPHON

ཅེས་པའང་དཔལ་ལྡན་རིག་འཛིན་ཆོས་བསྟན་ངོར་ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེས་སོ། ། ཞུས་སོ། །

Thus, this was made by Tragtung Dorje in response to Palden Rigzin Chöten.

 

ཨོཾཨཱཿ  ཧཱུྃབཛྲགུརུཔདྨསིདྡྷིཧཱུྃཿ  ཨོཾཝཱགཱིཤྭརིམུཾཿ  ཨོཾམཎིཔདྨེཧཱུྃཧྲཱིཿ  ཨོཾབཛྲཔཱཎིཧཱུྃཕཊཿ  ཨོཾཧཱུཏྲཱཾཧྲཱིཨཱ། སྭཱཧཱ། མངྒལཾ། ཤུབྷཾ། པདམམུསུགུསརྦཏཐཱ

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ: OṂ VĀGĪŚVARIMUṂ: OṂ MAṆI PADME HŪṂ HRĪḤ OṂ VAJRAPĀṆI HŪṂ PHAṬ: OṂ HŪ TRĀṂ HRĪḤ Ā | SVĀHĀ | MAṄGALAṂ | ŚUBHAṂ | PADAMAMUSUGUSARVATATHĀ

​༄༅། །ཌཱཀྐི་བློ་གསལ་སྒྲོལ་མའི་ཞབས་བརྟན་བཞུགས།

For the Long Life of Ḍākki Losal Drölma

༄༅། །ཌཱཀྐི་བློ་གསལ་སྒྲོལ་མའི་ཞབས་བརྟན་བཞུགས།

For the Long Life of Ḍākki Losal Drölma

Alongside our own publications, Tib Shelf peer reviews and publishes the works of aspiring and established Tibetologists. If you would like to publish with us or request our translation services, please get in touch, our team would be pleased to help. Tib Shelf has been accredited by the British Library with the International Standard Serial Number (ISSN):  2754–1495

Contact

shelves@tibshelf.org

 

Follow Us

Subscribe

Instagram

 

Facebook

Donate

bottom of page