top of page

ཨེ་མ་ཧོ༔

emaho

Emaho!

 

ཆོས་སྐུ་རྡོར་འཆང་ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔

chöku dor chang longku dorjé sem

Dharmakaya Vajradhara, Sambhogakaya Vajrasattva,

 

སྤྲུལ་སྐུ་དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་གསང་བའི་བདག༔

tulku drangsong drimé sangwé dak

Nirmanakaya Stainless Sage Loktripala,[1]

 

དགའ་རབ་ཤྲཱི་སེང་པད་འབྱུང་བཱི་མ་ལ༔

garab shri seng pejung bi ma la

Garab Dorje, Shri Simha, Padmakara, Vimalamitra,

ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔

kündü tsawé lama tötreng tsal

The embodiment of all— root Guru Totrengtsel

 

རྩ་གསུམ་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་ཚོགས༔

tsa sum lha dang drangsong rigdzin tsok

The deities of the three roots and the assemblies of sages and vidyadharas,

 

བདག་གི་བདེན་ཚིག་འགྲུབ་པའི་དཔང་པོར་བཞུགས༔

dak gi dentsik drubpé pangpor shuk

Remain here as witness to the accomplishment of my truthful words.

ཐོག་མར་འཁྲུལ་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར༔

tokmar trulpa né zung danté bar

Since the dawn of delusion until this moment in time,

 

སྲིད་འདིར་བདག་ལུས་གྲངས་མེད་བླངས་གྱུར་ཀྱང༔

si dir dak lü drangmé lang gyur kyang

We have taken countless births in this [conditioned] existence.

 

སྟོང་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་མ་ཟིན་པས༔

tongnyi changchub sem kyi mazinpé

Yet, as we have not seized the mind of emptiness-bodhicitta,

 

ད་དུང་ཆགས་སྡང་འཆིང་བ་དམ་པོས་བཅིང༔

dadung chakdang chingwa dampö ching

We are fettered by the tight shackles of attachment and aversion and

 

བདག་ནི་མ་རིག་འཐིབས་པོས་བསྒྲིབས་ལགས་ཀྱང་༔

dak ni marik tibpö drib lak kyang

Are still enveloped by the darkness of non-recognition.

 

བླ་མའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་སུ་སྨིན་པ་ཡིས༔

lamé tukkyé dü su minpa yi

But by the timely ripening of the guru’s kind aspirations,

 

བདག་ཅག་ཡང་གསང་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དང་ཕྲད༔

dakchak yangsang dorjé lam dang tré

We have met the exceedingly secret indestructible path.

 

ད་ནི་ཆགས་སྡང་སྒྲོག་ལས་གྲོལ་བར་ཤོག༔

dani chakdang drok lé drolwar shok

May we be freed from the restraints of attachment and aversion this very instant.

གྲངས་མེད་སྐྱེ་བར་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་ཡི༔

drangmé kyewar lé kyi drelpa yi

Connected by the karma of innumerable lives,

 

ཐབས་ལམ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་བདེ་ཆེན་གྲོགས༔

tab lam nampar rolpé dechen drok

Companions who enjoy great bliss on the path of skilful means,

 

བྱམས་དང་བརྩེ་བས་བསྐྱངས་བའི་ཕ་མ་དང་༔

jam dang tsewé kyangwé pama dang

Mothers and fathers who nurture us with love and kindness,

 

དམ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་མཆེད༔

damtsik chik tu drelwé dorjé ché

Vajra siblings who are connected by sharing tantric commitments,

 

གཙོ་གྱུར་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

tso gyur khakhyab semchen tamché kün

Essentially, all sentient beings pervading space—

བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞི་ཡིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས༔

lo dok nampa shi yi gyü kul né

May we invigorate ourselves through the four [thoughts] that turn the mind [toward practice],

 

རྩེ་གཅིག་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད༔

tsechik dampé chö la tsöndrü kyé

Develop diligence that is single-pointedly focused on the excellent teachings,

 

བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔

labpa sum gyi yönten tarchin shok

And perfect the qualities of the three trainings!

 

མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ཡི༔

maha anu atiyoga yi

May the ripening blessings and four empowerments of

 

སྨིན་བྱེད་བྱིན་རླབས་དབང་བཞིས་རང་རྒྱུད་སྨིན༔

min jé jinlab wang shi ranggyü min

Maha, Anu, and Ati yoga mature our mind-streams.

 

བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཕྱིན་ནས༔

kyé dang dzokpé lam chok tarchin né

May we perfect the supreme paths of the creation and perfection stages,

 

མི་ཉམས་རྡོ་རྗེའི་དམ་ལ་གནས་པར་ཤོག༔

mi nyam dorjé dam la nepar shok

And uphold the vajra commitments without any degeneration.

 

བདེ་ཆེན་རང་ལུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔

dechen rang lü gyalwé kyilkhor dzok

May we perfect the mandala of the victors within our own bodies of great bliss—

 

རྩ་འབྱོངས་རླུང་ཆུན་ཐིག་ལེ་ལས་རུང་ཞིང་༔

tsa jong lung chün tiklé lé rung shing

Train the channels, control the energy, and make the essences pliable,

 

དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྟེར་བའི་མཛའ་ན་མོར་༔

ga shi yeshe terwé dza namor

Inseparably merging energy and mind through

 

སྦྱོར་བས་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་ཤོག༔

jorwé lungsem yermé drepar shok

Uniting with the consort who bestows the primordial wisdom of the four joys.

ལྟ་བ་འཕོ་མེད་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་ས་ཟིན༔

tawa pomé chökü gyalsa zin

May we seize the royal seat of the dharmakaya, the unshifting view,

སྒོམ་པ་ཡེང་མེད་འཁྲུལ་གྲོལ་རེ་དོགས་བྲལ༔

gompa yengmé trul drol redok dral

Meditate without hope, fear, distraction, and delusion, and

 

སྤྱོད་པ་སྤང་བླང་བྲལ་བ་ཆོས་ཉིད་རྩལ༔

chöpa panglang dralwa chönyi tsal

Conduct ourselves free of rejection and acceptance—

 

ཁྲེགས་ཆོད་འབྲས་བུ་གཞི་ལ་རྫོགས་པར་ཤོག༔

trekchö drebu shi la dzokpar shok

Resulting in the power of suchness completely cutting through to the ground.

 

ཨ་ཏིའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་འོད་གསལ་གནད༔

ati lam gyi tsawa ösal né

May we perfect the fundamental points concerning luminosity on the path of Ati,

 

ཐོད་རྒལ་སྒྲོན་མ་བཞི་ཡི་ལམ་མཆོག་ལ༔

tögal drönma shi yi lam chok la

[The meditational stages of] fluctuation, attainment, habituation, stability, and completion

 

གཡོ་ཐོབ་གོམས་བརྟན་མཐར་ཕྱིན་རྩལ་རྫོགས་ནས༔

yo tob gom ten tarchin tsal dzok né

Upon the supreme path of the four lamps of leaping-over;

བློ་བྲལ་ཆོས་ཟད་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔

lodral chö zé chenpor sangye shok

May we awaken to the great exhaustion of phenomena devoid of conceptualization.

 

ལམ་ལ་མ་ཞུགས་འབྲེལ་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན༔

lam la ma shuk drelpé semchen kün

May all connected sentient beings who have not embarked on the path

 

བདག་གིས་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་དང་༔

dak gi dü sum sakpé gé tsok dang

Awaken on the greatly glorious and blissful Mount Potala

 

རྗེས་འཛིན་སྨོན་ལམ་དྲག་པོའི་མཐུ་ནུས་ཀྱིས༔

jedzin mönlam drakpö tu nü kyi

Through the power of this caring and fervent aspiration prayer

 

བདེ་ཆེན་པོ་ཊ་དཔལ་རིར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔

dechen pota palrir sangye shok

And my accumulated virtuous actions of the three times.

 

བདག་ཉིད་སྐྱེ་ཀུན་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔

daknyi kyé kün dorjé lobpön dang

May the vajra masters and vajra companions in all my lifetimes

 

ཟབ་ལམ་དགའ་བཞིས་འབྲེལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གྲོགས༔

zablam ga shi drelpé dorjé drok

Who are connected by the four joys of the profound path

 

དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་མཆེད་ལྕམ་རིག་འཛིན་ཚོགས༔

damtsik chikpé checham rigdzin tsok

And the siblings and knowledge holders who share tantric commitments

 

མི་འབྲལ་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འཁོད་པར་ཤོག༔

mindral kyilkhor chik tu khöpar shok

Never part but be established in the same mandala.

 

སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཅིང་༔

natsok tab kyi semchen dönjé ching

May the innumerable billions of emanations

 

སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་གྲངས་མེད་ཀྱིས༔

trulpa jewa trak gya drangmé kyi

Who benefit sentient beings through various means

 

རང་རང་སྐད་དུ་ཐབས་མཁས་ཆོས་སྟོན་ཅིང་༔

rang rang ké du tabkhé chö tön ching

Skilfully teach the doctrine in their respective languages,

 

འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག༔

khorwé gyatso dong né trukpar shok

Dredging the depths of the ocean of cyclic existence.

མཐར་ཐུག་ཡབ་ཡུམ་ཐབས་ཤེས་མཆེད་ལྕམ་སྲས༔

tartuk yabyum tabshé checham sé

May the children of the father and mother—method and wisdom

 

ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ནས༔

longku chenpö nyamlen tarchin né

Ultimately perfect the practice of the great sambhogakaya.

 

ཆོས་དབྱིངས་འོག་མིན་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཀློང་༔

chöying womin shönnu bumkü long

May they be liberated as a single mandala

 

ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་དབྱེར་མེད་གྲོལ་བར་ཤོག༔

tsombu chik tu yermé drolwar shok

In the Akanishta space of phenomena, the expanse of the youthful vase body.

 

ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་དང་༔

chönyi rangshin nampar dakpa dang

May this aspirational prayer of truthful words be accomplished without obstruction,

 

ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་མཐུས༔

chöchen gyundré luwa mepé tü

And the exceedingly secret teachings never wane but flourish far and wide

 

བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་གེགས་མེད་འགྲུབ་གྱུར་ནས༔

dentsik mönlam gekmé drub gyur né

Due to naturally pristine suchness and

ཡང་གསང་བསྟན་པ་མི་ནུབ་མཐར་རྒྱས་ཤོག༔

yangsang tenpa mi nub tar gyé shok

The infallible power of the causes and results of [conditioned] phenomena.

[1] Loktripāla is a wrathful form of Vajrapāṇi as found in a treasure text revealed by Nyangrel Nyima Ozer (1124–1192).

Thanks to Adam Pearcey at Lotsawa House for his editing. 

Published: December 2020

NOTES

BIBLIOGRAPHY

Ye shes rdo rje. 2009. Smon lam drang srong bden tshig. In Gter chos/_mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje, vol. 2. pp. 627–632. Khreng tu'u: Rdzogs chen dpon slob rin po che. BDRC W1PD89990

 

— 1974. Yang gsang mkha' 'gro'i thugs thig las:_Smon lam drang srong bden tshig. In Mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i rnam thar, pp. 414–419. Gangtok: Dodrupchen Rinpoche, null. BDRC W18047

COLOPHON

སྨོན་ལམ་དྲང་སྲོང་བདེན་ཚིག་འདི༔ ཡང་གསང་ཐུགས་ཐིག་མཐའ་རྟེན་དུ༔ དྲི་མ་མེད་པའི་གསུང་འཁྲུལ་མེད༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་བདག་གིས་ཕབ༔ བདེ་སྟེར་ཌཱཀྐཱིའི་ཁྱད་ནོར་མཛོད༔ ཡི་གེ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཡིས་བྲིས༔ 

This aspiration prayer, The Truthful Words of the Sage, forms the conclusion of The Exceedingly Secret Enlightened Heart Essence. It is the stainless and unmistaken speech originating from Pema Totrengtsel. The words of the exceptionally valuable treasury of the bliss-bestowing dakini were written down by a son of a noble family.

 

ཡང་གསང་ཐིག་ལེ་སྐོར་གསུམ་གྱི༔ བསྟན་པ་ཉི་འོད་ཀུན་ཁྱབ་ནས༔ རྩ་གསུམ་ཌཱཀིའི་བྱིན་ནུས་ལྡན༔ སྲུང་མའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་ཤོག༔

May the three cycles of The Exceedingly Secret Enlightened Heart Essence pervade everywhere like the rays of the sun. May the powerful blessings of the three roots and the dakinis as well as the enlightened activities of the guardians be unbound.

 

ས་མ་ཡཱ༔ གུ་ཧྱ༔ མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ༔

Samaya. Guhya. Mangalam. Shubham.

 

རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔

Gya gya gya. Emaho.

༈ ཆོས་ཚུལ་འདི་ཡང་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིན། །

chö tsul di yang nyidé kyilkhor shin

May this teaching like the mandala of the sun and moon

 

ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་གྲགས་གྱུར་ཅིང་། །

chok kyi tadru küntu drak gyur ching

Be renowned throughout every region,

 

བློ་གྲོས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་བྱས་ནས། །

lodrö nangwa rabtu gyé jé né

Cause the light of intelligence to fully expand, and

 

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག །

sangye tenpa dar shing gyepar shok

The teachings of the buddhas to flourish and spread.

 

ཤླཽ་ཀ་འདི་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ངོ་། །

This stanza is the vajra words of the Omniscient Longchenpa.

 

 

༈ ངོ་བོ་འགྱུར་མེད་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །

ngowo gyurmé rangjung dorjé ku

May the teachings of the three vajras flourish and spread:

རང་གདངས་འགག་མེད་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་། །

rang dang gakmé changchub dorjé sung

The vajra body of the natural, unchanging essence,

 

སྤྲོས་བྲལ་དབུ་མ་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །

trödral uma jalü dorjé tuk

The vajra speech of the unimpeded, natural enlightened expressions,

 

 

རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཤོག །

dorjé sum gyi tenpa dargyé shok

The vajra mind of the rainbow body, the middle way devoid of elaborations.

 

རྒྱལ་དབང་ཉི་མས་བྲིས་སོ།། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

Written down by Gyelwang Nyima. Sarva Mangalam

The Truthful Words of a Sage 

The Truthful Words of a Sage 

Alongside our own publications, Tib Shelf peer reviews and publishes the works of aspiring and established Tibetologists. If you would like to publish with us or request our translation services, please get in touch, our team would be pleased to help. Tib Shelf has been accredited by the British Library with the International Standard Serial Number (ISSN):  2754–1495

Contact

shelves@tibshelf.org

 

Follow Us

Subscribe

Instagram

 

Facebook

Donate

bottom of page